Poniżej opisano przedmiot i cel Projektu pt. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł "w Wejherowie wybudowany w latach 1904-1908 wymaga pilnej termomodernizacji. Elementy budynku, zaproponowane do przedmiotowego projektu nie spełniają podstawowych parametrów energetycznych. Powoduje to znaczne straty ciepła.

Szkoła utrzymuje się tylko ze środków, jakie przyznaje co roku Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Wysokość tych dotacji nie umożliwia dokonania termomodernizacji we własnym zakresie. Dodatkowo, pogarszający się z każdym rokiem stan termomodernizacyjny sprawia, iż koszty ogrzewania budynku są znaczne. Tym samym, pieniądze które mogłyby być przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, są przeznaczane na koszty utrzymania obiektu. Tak więc realizacja projektu przyczyni się nie tylko do ograniczenia strat ciepła w budynku, ale i pośrednio przyczyni się do wzrostu jakości edukacyjnej zespołu szkół.

CEL PROJEKTU

Podstawowym celem realizacji inwestycji jest poprawa stanu środowiska, zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych na obszarze kraju, a tym samym Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Cele główne zostaną zrealizowane poprzez cele cząstkowe: ograniczenie strat ciepła, poprawę warunków edukacji, podniesienie jakości i efektywności edukacji. Cele zostaną osiągnięte poprzez termomodernizację budynku ZSP 2 w Wejherowie. Zakres Projektu objętego niniejszym Studium Wykonalności realizowany będzie na obszarze Wejherowa, gmina Wejherowo. Obszar oddziaływania Projektu w wąskim znaczeniu dotyczy miasta Wejherowa (termomodernizacja budynku ZSP nr 2 w Wejherowie). W szerszym aspekcie, z uwagi na pozytywny wpływ Projektu na środowisko (zmniejszenie strat ciepła → zmniejszenie zużycia energii cieplnej → zmniejszenie produkcji energii cieplnej → zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przez ciepłownię). Projekt nabiera charakteru ponadregionalnego (ochrona środowiska, turystyka, edukacja, itp.).

Decyzję o realizacji przedsięwzięcia podjęto w oparciu o następujące przesłanki:

 1. wiek instalacji,
 2. stan techniczny instalacji,
 3. dostosowanie budynku do obowiązujących wymogów.

Szczegółowa analiza przesłanek, została omówiona w audycie energetycznym. Instalacja wewnętrzna posiada szereg wad wynikających z przestarzałych rozwiązań technicznych oraz z długoletniego użytkowania. W szczególności:

 1. centralna sieć odpowietrzająca stwarza możliwości krążenia wody pomiędzy pionami oraz rozregulowuje hydraulicznie instalację,
 2. brak regulacji powoduje niedobór mocy w niektórych salach (niedogrzania pomieszczeń),
 3. istniejące zawory przy grzejnikowe nie dają możliwości regulacji temperatury w pomieszczeniach,
 4. grzejniki są zanieczyszczone, co powoduje spadek ich zdolności emisyjnej, występują ogniska korozji,
 5. przewody są zarośnięte kamieniem kotłowym, występują ogniska korozji,
 6. izolacja termiczna w piwnicy jest w złym stanie technicznym, miejscowo występują ubytki izolacji termicznej.

Projekt zakłada przeprowadzenie termomodernizacji w postaci:

 1. docieplenia ścianek wewnętrznych klatki schodowej na nie ogrzewanym strychu, gdzie temperatura powietrza równa jest prawie temperaturze zewnętrznej czyli 16ºC (obliczeniowe wartości powietrza zewnętrznego),
 2. docieplenia stropu najwyższej kondygnacji użytkowej, tj. stropu II piętra wełną mineralną o grubości 25cm, a także stropu nad salą gimnastyczną. Docieplony zostanie także skos poddasza użytkowego, gdzie znajduje się izba pamięci,
 3. wymiany starych skrzynkowych okien pojedynczych podwójnie szklonych na okna drewniane o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K,
 4. wymiany starej nieefektywnej instalacji grzewczej z węzłem kolektorowym (rozdzielnią ciepła) bez regulacji obiegów grzewczych na instalację z grzejnikami płytowymi i zaworami termostatycznymi oraz regulacją pionów i poszczególnych obiegów grzewczych oraz automatyką w rozdzielni ciepła.

Szacuje się, że w wyniku realizacji projektu ogólna sprawność systemu ogrzewania wzrośnie. Z kolei sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby CO z uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu spadnie z 6173GJ/rok do poziomu 2289,43 GJ/rok. Wpłynie to pozytywnie na zmniejszenie emisji CO2 oraz innych substancji do atmosfery. Emisja CO2 zmniejszy się o 477,7 MgCO2/ rok.


AKTUALIZACJA DANYCH 08.06.2016

Po rozstrzygnięciu przetargów w ramach powyższego projektu pozostały wolne środki finansowe, które Beneficjent wykorzysta jako wydatki kwalifikowalne zgodnie z wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014”, które stanowiły załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu w ramach którego złożony został wniosek aplikacyjny nr 1310/2013. W związku z powyższym w ramach Projektu wykonane zostaną następujące zadania:

 1. Docielenie ścian piwnicznych od wewnątrz. Płyta klimatyczna grubości 10 cm pow. 565,73 m2
 2. Docieplenie ścian piwnic od zewnątrz zagłębionych w gruncie - styropian grubości 14 cm z izolacją przeciwwilgociową pow. 573,172 m2
 3. Wymiana stolarki okiennej w piwnicy na drewniane potrójnieszklone : 10 szt./9,6 m2 o wsp. U = 0.9W/m2K
 4. Renowacja stolarki okiennej zgodnie z programem prac konserwatorskich pow. 15 szt./36,59 m2 U = 2,6 W/m2K
 5. Renowacja stolarki drzwiowej zgodnie z programem prac konserwatorskich U = 2,6 W/m2K. 8 szt./39,105m2

Szacuje się, że w wyniku realizacji projektu ogólna sprawność systemu ogrzewania wzrośnie. Z kolei sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby CO z uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu spadnie z 6002GJ/rok do poziomu 2111GJ/rok. Wpłynie to pozytywnie na zmniejszenie emisji CO2 oraz innych substancji do atmosfery. Emisja CO2 zmniejszy się o 478,61 MgCO2/ rok.

AKTUALIZACJA DANYCH

Niniejszym informujemy, że:w dniu 30.11.2016 r. podpisano aneks nr 2/966

Dotyczy:

Rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna.

W związku z powyższym w ramach Projektu wykonane zostaną następujące zadania:

Lp.Zakres prac/robótIlość Dodatkowy opis

1.Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne - liczba/moc [szt./moc]62618,03Wymiana oświetlenia wbudowanego w budynku szkoły na energooszczędne (LED), zgodnie z projektem
2.Instalacje ogniw fotowoltaicznych (PV) - liczba/moc [szt./kW]6015Instalacja paneli fotowoltaicznych zgodnie z projektem

1.Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne - liczba/moc [szt./moc]2687,73Wymiana oświetlenia wbudowanego w budynku hali sportowej na energooszczędne (LED), zgodnie z projektem
2.Instalacje ogniw fotowoltaicznych (PV) - liczba/moc [szt./kW]6015Instalacja paneli fotowoltaicznych z magazynem energii na dachu hali sportowej zgodnie z projektem

Opis dodatkowego zakresu rzeczowego

Modernizacja instalacji oświetlenia wszystkich obiektów tj. budynku szkoły i hali sportowej w zakresie pozwalającym na wprowadzenie inteligentnego sterowaniem czasem pracy i natężeniem oświetlenia. W wyniku modernizacji nastąpi znaczące zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i zapotrzebowania mocy dla potrzeb oświetlenia. Na dachu budynku hali sportowej i szkoły zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne dla zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej, współpracujące z magazynem energii elektrycznej. Pozwoli to na pełne wykorzystanie wytworzonej energii na pokrycie potrzeb własnych. Wymiana źródeł światła na oświetlenie LED obniży znacząco zużycie energii elektrycznej. Wprowadzenie możliwości sterowania czasem pracy oświetlenia oraz natężeniem oświetlenia dodatkowo obniży zużycie energii. Montaż instalacji fotowoltaicznej pozwoli na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla pokrycia potrzeb własnych; wyposażenie tej instalacji w magazyn energii pozwoli na uzyskanie częściowej niezależności od dostaw energii elektrycznej od lokalnego dostawcy. Znacząco obniżone zostaną koszty dostaw energii elektrycznej i dystrybucji. W efekcie końcowym obydwa działania pozwolą na obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Szacuje się że w wyniku realizacji projektu emisja do atmosfery zostanie obniżona o 563,72 ton CO2, tj. o ok.57%.

Wnioskowana zmiana spowoduje ograniczenie emisji CO2 do atmosfery - o 563,72 Mg/rok, tj. o ok. 57% (pierwotny zakres projektu skutkował ograniczeniem emisji o 478,61 Mg/rok).

Zmianie ulegną wartości docelowe następujących wskaźników rezultatu projektu:

 1. Liczba OZE - zwiększenie o 1 szt.
 2. Nowo zainstalowana moc OZE - zwiększenie o 0,03 MW
 3. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych - zwiększenie o 27,63 MWh/rok
 4. Liczba termomodernizowanych budynków - zwiększenie o 1 szt.

AKTUALIZACJA DANYCH – 21.04.2017 ZGODNIE Z PLANEM WDRAŻANIA PROJEKTU

Dotyczy:

Rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna.

W związku z powyższym w ramach Projektu wykonane zostaną następujące zadania:

Lp.Zakres prac/robótIlość Dodatkowy opis
1.Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne - liczba/moc [szt./moc]69022,4Wymiana oświetlenia wbudowanego w budynku szkoły na energooszczędne (LED), zgodnie z projektem
2.Instalacje ogniw fotowoltaicznych (PV) - liczba/moc [szt./kW]4612,88Instalacja paneli fotowoltaicznych zgodnie z projektem
1.Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne - liczba/moc [szt./moc]2047,1Wymiana oświetlenia wbudowanego w budynku hali sportowej na energooszczędne (LED), zgodnie z projektem
2.Instalacje ogniw fotowoltaicznych (PV) - liczba/moc [szt./kW]7420,72Instalacja paneli fotowoltaicznych z magazynem energii na dachu hali sportowej zgodnie z projektem

Opis dodatkowego zakresu rzeczowego

Modernizacja instalacji oświetlenia wszystkich obiektów tj. budynku szkoły i hali sportowej w zakresie pozwalającym na wprowadzenie inteligentnego sterowaniem czasem pracy i natężeniem oświetlenia. W wyniku modernizacji nastąpi znaczące zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i zapotrzebowania mocy dla potrzeb oświetlenia. Na dachu budynku hali sportowej i szkoły zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne dla zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej, współpracujące z magazynem energii elektrycznej. Pozwoli to na pełne wykorzystanie wytworzonej energii na pokrycie potrzeb własnych. Wymiana źródeł światła na oświetlenie LED obniży znacząco zużycie energii elektrycznej. Wprowadzenie możliwości sterowania czasem pracy oświetlenia oraz natężeniem oświetlenia dodatkowo obniży zużycie energii. Montaż instalacji fotowoltaicznej pozwoli na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla pokrycia potrzeb własnych; wyposażenie tej instalacji w magazyn energii pozwoli na uzyskanie częściowej niezależności od dostaw energii elektrycznej od lokalnego dostawcy. Znacząco obniżone zostaną koszty dostaw energii elektrycznej i dystrybucji. W efekcie końcowym obydwa działania pozwolą na obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Szacuje się że w wyniku realizacji projektu emisja do atmosfery zostanie obniżona o 622,26 CO2 [Mg/rok].

Zmianie ulegną wartości docelowe następujących wskaźników rezultatu projektu:

 1. Liczba OZE - zwiększenie o 1 szt.
 2. Nowo zainstalowana moc OZE - zwiększenie o 0,0336 MW
 3. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych - zwiększenie o 32,38 MWh/rok
 4. Liczba termomodernizowanych budynków - zwiększenie o 1 szt.

AKTUALIZACJA DANYCH – 14.07.2017 ZGODNIE Z PLANEM WDRAŻANIA PROJEKTU

Dotyczy:

W efekcie końcowym obydwa działania pozwolą na obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Szacuje się że w wyniku realizacji projektu emisja do atmosfery zostanie obniżona o 561,50 CO2 [Mg/rok].

Dofinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014