W związku z obowiązkiem informowania opinii publicznej o uzyskaniu wsparcia z funduszy europejskich oraz zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie Projektu pt. „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie (Umowa nr 567/2014/Wn11/OA-xn-04/D w sprawie Projektu 260/2014) i wypełnieniem obowiązków dot. informacji i promocji w zakresie okre/bślonym we wniosku o dofinansowanie podjęto następujące działania promocyjne:

TABLICE:

  1. zamieszczenie na terenie ZSP nr2 w Wejherowie tablicy informacyjnej o realizowanym projekcie.
  2. po zakończeniu realizacji projektu w 2016r. – na terenie ZSP nr 2 w Wejherowie zamieszczona zostanie stała tablica informacyjna (tablica pamiątkowa). Celem tablicy pamiątkowej jest pozostawienie stałej informacji o wsparciu inwestycji ze środków unijnych.

PRASA:

  1. w czasie realizacji projektu w prasie lokalnej opublikowane zostaną ogłoszenia prasowe.

ULOTKI INFORMACYJNE:

STRONA INTERNETOWA:

  1. informacje o projekcie „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie zamieszczane są również na stronie internetowej ZSP nr 2 w Wejherowie, dowodem czego jest niniejsza strona internetowa.
  2. Celem działań związanych z promocją projektu jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców.

AKTUALIZACJA DANYCH

Niniejszym informujemy, że:w dniu 30.11.2016 r. podpisano aneks nr 2/966

Dotyczy:

Rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna.

Z uwagi na fakt, iż nie poniesiono jeszcze większości kosztów związanych z promocją dofinansowanego projektu, w/w działania promocyjne zostaną zrealizowane w ramach pierwotnie założonego budżetu (oprócz wykonania nowej tablicy informacyjnej - gdyż tablice informacyjne przygotowane w ramach projektu zostały już przygotowane i zamontowane i obejmują jedynie podstawowy zakres projektu).


AKTUALIZACJA DANYCH

Dnia 30.03.2017 r. zakończono działania projektu pn.:“ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie” dofinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

W związku z powyższym, celem wypełnienia obowiązków dotyczących informacji i promocji, w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie podjęto następujące działania promocyjne:

Dofinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014